Πρακτικά Δ.Σ. Σ.Ε.ΚΤ. Νο 181 - 08/10/2010

Εκτύπωση

 

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.ΚΤ. μετά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του,

 

  έλαβε την ακόλουθη απόφαση: